Mbmeubelen.nl is een online winkel van het bedrijf Muebles Bonitos S.L.

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doel en uitvoerbaarheid
Artikel 2. Contactgegevens MB Meubelen
Artikel 3. Definities
Artikel 4. Het plaatsen van de order
Artikel 5. Uitoefening van het herroepingsrecht
Artikel 6. Vergoeding en kosten
Artikel 7. Prijs
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Overdracht van eigendom en risico
Artikel 10. Beveiliging van de betaling
Artikel 11. Levertijden
Artikel 12. Leveringsvoorwaarden
Artikel 13. Controle levering transporteur
Artikel 14. Verantwoordelijkheid
Artikel 15. Wettelijke conformiteitsgarantie
Artikel 16. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
Artikel 17. Overmacht
Artikel 18. Intellectueel eigendom
Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 20. Geschillenregeling


Artikel 1. Doel en uitvoerbaarheid

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder product dat wordt geleverd door:
De onderneming Muebles Bonitos S.L. via de website www.mbmeubelen.nl, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Calle Nieve 34, 03006 Alicante, Spanje.
Fiscaal identificatienummer: B54778238
Wordt in het vervolg de onderneming of de verkoper genoemd, afnemers die handelen als consument worden in het vervolg de klant genoemd.

2. Iedere bestelling van een product betekent de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door de klant, die voorrang hebben op ieder ander document: catalogi, advertenties en mededelingen, tenzij de onderneming vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toegankelijk via de website zonder dat er een bestelling geplaatst hoeft te worden, maar ook via de klantpagina.

3. De onderneming biedt nieuwe interieurproducten te koop aan: woonkamer-, opberg-, slaapkamer-, keuken-, decoratieve en tuinmeubelen aan. De onderneming sluit de mogelijkheid niet uit om de verkoop uit te breiden tot andere soorten producten.

4. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse recht, met uitsluiting van ieder ander recht. Voor alle verkopen binnen de Europese Unie is het toepasselijke recht Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), en alle richtlijnen die ter zake gelden, met name Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten.Article 2. Contactgegevens MB Meubelen

1. De klantenservice van MB Meubelen in bereikbaar per e-mail of per telefoon van maandag tot en met vrijdag (09:30u - 17:30u)
- E-mailadres: info@mbmeubelen.nl
- Telefoonnummer: 888 8888 888


Article 3. Definities

"Klant" iedereen die een bestelling bij MB Meubelen heeft geplaatst.
"Algemene verkoopsvoorwaarden" de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant die vervat is in de Bestelling. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn overeenkomsten die op afstand of buiten verkoopruimten zijn gesloten zoals gedefinieerd in de Spaanse Consumentenwet.
"Bestelling" iedere bestelling die via www.mbmeubelen.nl is geplaatst.
"Klantpagina" het gebied dat toegankelijk is nadat een klant zijn of haar gegevens heeft ingevoerd.
"Inloggegevens" het e-mailadres en het persoonlijke wachtwoord van de klant.
"Winkelwagentje" verwijst naar alle geselecteerde producten. Op de pagina ''Winkelwagentje'' worden alle geselecteerde producten weergegeven.
"Producten" verwijst naar de producten die op de website te koop worden aangeboden. Iedere productpagina vermeldt de prijs van het product, kortingen, de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, de beschikbaarheid van het product, en eventueel de waardering van het product van andere klanten.
"De onderneming" verwijst naar Muebles Bonitos S.L.
"De website" verwijst naar de website www.mbmeubelen.nl, als exclusief eigendom van Muebles Bonitos S.L.Artikel 4. Het plaatsen van de order

1. De klant kan een Bestelling plaatsen op de Website, de Klant dient de bestelling te registreren en te valideren op de website.

2. Om een bestelling op de website te plaatsen, selecteert de selecteert een of meerdere producten uit de catalogus door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje". Op de pagina ''Winkelwagentje'' worden de geselecteerde producten opgesomd. De klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn of haar bestelling, de totale prijs te zien en te controleren alvorens deze hij of zij deze bevestigd. De bestelling kan worden bevestigd door een betaalmethode te kiezen en de gegevens die nodig zijn voor de facturering in te voeren en vervolgens te klikken op de knop "Bestelling voltooien". De pagina "Inloggen" wordt geopend om de klant in staat te stellen zijn inloggegevens in te voeren, of een account aan te maken.

3. Op de pagina "Account aanmaken" vult de klant het formulier in door zijn of haar voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord in te vullen. Toegang tot de Klantpagina wordt verkregen door te klikken op de knop "Inloggen" te klikken en het gekozen e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

4. De gecreëerde inloggegevens van de klant zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen op geen enkele wijze met derden mogen gedeeld. De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal of, meer in het algemeen, verduistering van de inloggegevens. Indien de klant reden heeft om aan te nemen dat iemand anders dan de bevoegde gebruiker(s) zijn of haar inloggegevens of zijn klantpagina gebruikt, dient hij of zij de Vennootschap onmiddellijk te informeren.

5. De bevestiging van de Bestelling gebeurt vanuit de klantpagina. Na validatie van het winkelwagentje kiest de klant de wijze van afhaling of levering van de door hem of haar bestelde producten.

6. De klant zal vervolgens de betalingswijze voor de bestelling kiezen zoals beschreven staat in het artikel (8) ''Betaling''.

7. Zodra de betalingsmethode is gevalideerd, wordt de bevestigingspagina geopend. Er verschijnt een volledige samenvatting van de bestelling. De klant kan alle elementen van de Bestelling wijzigen: leveringsadres, factuuradres, leverings- en betalingswijzen, en de keuze van de producten. Wijzigingen kunnen worden aangebracht door te klikken op "Wijzigen". In het geval van een wijziging, zal het plaatsen van de bestelling opnieuw beginnen met het openen van de pagina "Mijn winkelwagentje".

8. De validatie van de bestelde producten, de leveringswijze en de betaling gebeurt door te klikken op "Bevestig mijn bestelling en betaal". Tot slot vindt de betaling plaats op de pagina "Betaling", die verschilt naargelang de gekozen betalingsmethode. Een samenvatting van de bestelling wordt per e-mail verzonden wanneer de bestelling is gevalideerd.

9. De toestemming van de klant wordt uitgedrukt door te klikken op de knop "Bevestig mijn bestelling en betaal". De verkoop is geldig gesloten wanneer de klant de bestelling heeft bevestigd, de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard en is overgegaan tot betaling, onder voorbehoud van de uitoefening van het herroepingsrecht.

10. Een verzoek tot wijziging van een bestelling na de datum van validatie van de bestelling zal door de onderneming alleen in overweging worden genomen indien het verzoek schriftelijk wordt ingediend door de klant en niet langer dan zeven volle dagen nadat de onderneming de oorspronkelijke bestelling heeft ontvangen, wordt ontvangen. In geval van aanvaarding zullen de oorspronkelijke leveringstermijnen worden herzien en de gewijzigde bestelling worden uitgevoerd.


Artikel 5. Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Voor iedere verkoop op afstand beschikt de klant over een termijn van veertien volle dagen, te rekenen vanaf het ontvangstmoment van de bestelde producten door de klant zelf of door een derde, om zijn of haar wens tot herroeping kenbaar te maken. De uitoefening van dit recht maakt een einde aan de huidige overeenkomst.

2. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de verkoop van producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor één bepaald persoon bestemd zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de verkoop in een winkel.

3. Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De klant dient de onderneming schriftelijk van zijn of haar beslissing op de hoogte te stellen.

4. De Klant beschikt dan over een nieuwe termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, om de goederen terug te bezorgen aan de onderneming op het in artikel 1 vermelde adres.

Dit kan de klant realiseren door:
- Of, door een vervoerder van zijn of haar keuze te kiezen, die ervoor zorgt dat de behandeling en de verzending onder goede omstandigheden plaatsvindt. De klant is verantwoordelijk voor de beschermende verpakking van de producten.
- Of, door de gebruikelijke vervoerder van de onderneming te kiezen. De klant is verantwoordelijk voor de beschermende verpakking van de Producten. Indien de terugzending van het product wordt afgehandeld door de vervoerder van de onderneming, zullen de retourkosten en eventueel de verpakkingskosten, worden gefactureerd en in mindering worden gebracht op de terugbetaling.


5. In alle gevallen zijn de kosten voor de terugzending van het product ten laste van de klant, evenals de risico's die verbonden zijn aan het vervoer van het product.

6. De klant is aansprakelijk voor iedere waardevermindering van het product, in de vorm van gemaakte schade aan het product door de klant. In geval van waardevermindering van het product, zal geen teruggave worden aanvaard.


Artikel 6. Vergoeding en kosten

1. Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, heeft de klant recht op terugbetaling van het totale betaalde bedrag. De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de onderneming in kennis is gesteld van de beslissing van de klant om zijn of haar bestelling in te trekken.

2. De onderneming kan de bestelling uitstellen totdat de producten zijn opgehaald of de klant het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd.

3. De ondermening voert de terugbetaling uit met het betaalmiddel dat door de klant voor de initiële transactie is gebruikt, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat de onderneming een ander betaalmiddel mag gebruiken en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengt.

4. De onderneming is niet verplicht extra kosten te vergoeden indien de klant uitdrukkelijk een duurdere leveringswijze dan de aangeboden standaardwijze heeft gekozen.

5. De uitoefening van het herroepingsrecht maakt een einde aan de verplichting van de partijen om het contract uit te voeren.


Artikel 7. Prijs

1. De totale prijs van de bestelling bevat de prijs van de producten, inclusief BTW, en de leveringskosten. Het toegepaste BTW-tarief is het tarief dat van kracht is op de datum van de aanvaarde bestelling. Alle bestellingen moeten in euro's worden betaald.

2. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op de website op de datum van de aanvaarde bestelling. Kortingscodes en promoties op verkopen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

3. Prijzen en tarieven kunnen ten alle tijden door het bedrijf worden herzien en aangepast.


Article 8. Betaling

1. De onderneming zal de bestelling pas verwerken wanneer de betaling voltooid is.

2. De klant kan de bestelling betalen via de volgende betalingsmethoden:

iDeal
PayPal
Creditcard


Artikel 9. Overdracht van eigendom en risico

1. De klant wordt eigendom van het bestelde product vanaf het moment van de betaling van de prijs. Elke niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichting, om welke reden dan ook, geeft de onderneming het recht om de gerechtelijke ontbinding van het verkoopcontract te vragen en om de teruggave van het product te eisen.

2. Onder "levering" wordt de overdracht van het fysieke bezit aan de klant verstaan. Al het risico op verlies of schade aan de goederen is op dat moment de verantwoordelijkheid van de klant of de door de klant aangewezen derde.

3. Indien de klant de levering van het product toevertrouwt aan een andere dan de door de onderneming voorgestelde vervoerder, gaat het risico van verlies of beschadiging van het product over op de klant bij de levering van het product aan de vervoerder.


Artikel 10. Beveiliging van de betaling

1. Om de veiligheid van de betalingen op de website te verzekeren, kan de onderneming de validatie van de bestelling van de klant afhankelijk maken van het voorleggen van documenten die de authenticatie van de identiteit en de woonplaats van de klant mogelijk maken.

2. De klant wordt dan per e-mail of per post op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs en een bewijs van adres dat overeenstemt met het leveringsadres (telefoonrekening o.i.d.) dient toe te sturen om de bestelling te valideren.
3. De klant kan de bewijsstukken verstrekken per e-mail aan info@mbmeubelen.nl of per post aan het adres van de onderneming, Calle Nieve 34, 03006 Alicante, Spanje. Ongeacht de manier waarop de bewijsstukken worden verzonden, dient de klant zijn of haar bestelnummer te vermelden.

4. De onderneming behoudt zich het recht voor om de bestelling te aanvaarden of te weigeren, in het bijzonder in de volgende gevallen:

In het geval dat de bewijsstukken niet zijn ontvangen binnen 4 dagen na verzending van de e-mail waarin om de bewijsstukken wordt gevraagd
In het geval dat de ontvangen documenten die niet in overeenstemming lijken te zijn met de officiële documenten.Artikel 11. Levertijden

1. De leveringstermijn is de periode tussen de bevestiging van de bestelling en de overdracht van bestelde product aan de klant. De onderneming zal de bestellingen uitvoeren binnen de leveringstermijn die staat vermeld op de bevestiging van de bestelling, behalve in geval van overmacht, of in geval van omstandigheden buiten de wil van de onderneming, zoals, maar niet beperkt tot, stakingen, bevriezing, brand, stormen, overstromingen, epidemieën, pandemieën, bevoorradingsmoeilijkheden.

2. Indien de levering niet plaatsvindt binnen de door de onderneming aangegeven termijn, kan de klant, na ingebrekestelling door de onderneming, het contract of de verkoop ontbinden per aangetekende brief of schriftelijk op een andere duurzame drager. Het contract wordt geacht te zijn beëindigd bij ontvangst door de onderneming van de brief of het geschrift waarin haar van deze beëindiging in kennis wordt gesteld. Tenzij de levering intussen heeft plaatsgevonden.


Artikel 12. Leveringsvoorwaarden

1. De klant heeft niet de mogelijkheid om zijn of haar bestelling te herroepen.

2. Indien de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van een door de klant gemaakte fout bij het invoeren van gegevens, zullen de verzendkosten aan de klant in rekening worden gebracht. In dat geval is de onderneming niet verantwoordelijk voor de verlenging van de leveringstermijn.

3. Indien het gewicht van de bestelling minder dan 40 kg bedraagt, zal de levering worden uitgevoerd door GLS. Indien de producten meer dan 40 kg wegen, zal de levering gebeuren door TNT. De onderneming behoudt zich het recht voor om de meest geschikte wijze van vervoer te kiezen.

4. De bestellingen worden tot aan de deur van het huis van de klant geleverd, of tot aan de deur van het gebouw waarin de klant woont. De producten worden dus niet omhoog gebracht of gemonteerd.

5. In geval van levering door een vervoerder wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de vervoerder de producten fysiek overdraagt aan de klant of het afhaalpunt. De door de vervoerder afgegeven afleveringsbon, gedateerd en ondertekend door de klant bij aflevering van het product, geldt als bewijs van vervoer en aflevering.


Artikel 13. Controle levering transporteur

Bij de levering van de bestelling dient de klant de goederen uit te pakken in aanwezigheid van de vervoerder, om latere betwistingen te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de goederen in goede staat worden geleverd. Eventuele beschadigingen of afwijkingen moeten op het moment van de levering worden gemeld, met gedetailleerde opgave van de aard van deze beschadiging of afwijking. Alleen de aanmerkingen die op het ogenblik van de levering zijn gemaakt en op de door de klant ondertekende leveringsbon zijn vermeld, worden geacht op het ogenblik van de levering te bestaan. Zij moeten door de klant rechtstreeks aan de vervoerder binnen drie volle dagen schriftelijk worden bevestigd indien zij door de bezorger zijn tegengesproken. Overeenkomstig aan de vervoerswetgeving wordt de zending, bij gebreke van enig voorbehoud bij deze gegevens, geacht conform de afspraak te zijn geleverd.Artikel 14. Verantwoordelijkheid

De onderneming is verantwoordelijk ten aanzien van de klant voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de op afstand gesloten overeenkomst, ongeacht of deze verplichtingen worden uitgevoerd door de onderneming zelf dan wel door andere dienstverleners en in het bijzonder door de vervoerders.


De onderneming kan geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid worden ontheven door het bewijs dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de klant, aan een onvoorzienbare handeling van een derde bij het contract of aan een geval van overmacht.
Wanneer het product een conformiteitsgebrek of een verborgen gebrek vertoont, heeft de klant de keuze tussen de wettelijke conformiteitsgarantie, voorzien in de Spaanse Consumentenwet, en de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed, voorzien in het Spaanse Burgerlijk Wetboek.
Deze twee garanties worden verder verklaard in de artikelen 15 en 16 van deze Wettelijke Verkoopsvoorwaarden.


Artikel 15. Wettelijke conformiteitsgarantie

1. De onderneming is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestonden vóór de aankoop van de verkochte producten.

2. Deze garantie dekt geen schade, breuk of defecten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de montage instructies.

3. Defecten en verslechtering van de geleverde producten ten gevolge van schadelijke opslagomstandigheden bij de klant, in geval van een ongeval van welke aard dan ook, geven geen recht op een vergoeding vanuit de onderneming.

4. De foto's op de website zijn niet contractueel en kunnen aanzienlijk afwijken van de gefotografeerde modellen. Deze variaties zijn te wijten aan de instellingen van de verschillende schermen en camera's, de belichting van de producten, de hoek van de opname, et cetera.

5. Op verzoek van de klant kan de onderneming voorbeelden van materialen (bijv. stoffen, leder, hout, etc.) opsturen, zodat de klant de aangeboden kleuren en materialen kan beoordelen alvorens hij of zij een bestelling plaatst.

Artikel 16. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

1. De onderneming is aansprakelijk voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het product ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is, of die dit doel zodanig verminderen dat de klant het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij of zij hiervan op de hoogte was geweest.

2. Wanneer de klant een beroep doet op de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, beschikt hij of zij over een termijn van 2 jaar vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek om te handelen.

3. In geval van een verborgen gebrek dat wordt ontdekt in een van de bestelde producten, heeft de klant de keuze tussen ontbinding van de verkoop met terugbetaling en teruggave van het (de) Product(en) of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

4. Deze garantie dekt geen schade, breuk of defecten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de montage- of gebruiksaanwijzingen.

5. Defecten en verslechtering van de geleverde producten ten gevolge van schadelijke opslagomstandigheden bij de klant, in geval van een ongeval van welke aard dan ook, geven geen recht op een vergoeding vanuit de onderneming.


Artikel 17. Overmacht

1. Gebeurtenissen buiten de wil van de partijen, die zij redelijkerwijs niet konden voorzien en die zij redelijkerwijs niet konden vermijden of verhelpen, worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, voor zover het optreden daarvan de nakoming van de verplichtingen totaal onmogelijk maakt.

2. Na een periode van drie maanden kan, indien de partijen vaststellen dat de overmacht voortduurt, de bestelling door elk van de partijen worden geannuleerd en het verkoopcontract worden ontbonden. Daartoe zendt de meest gerede partij aan de andere partij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin zij de koopovereenkomst opzegt. De datum van ingang van de opzegging is de datum waarop de brief voor het eerst wordt overgelegd. In dit geval kan geen van beide partijen schadevergoeding eisen, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen.


Artikel 18. Intellectueel eigendom

1. Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden, zowel visueel als audio, die op de Site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het beeldrecht en het octrooirecht.

2. Alle aan de klant verstrekte technische documenten blijven het exclusieve eigendom van de onderneming, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten. De klant verbindt zich ertoe van deze documenten geen gebruik te maken dat een inbreuk zou kunnen vormen op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van de onderneming en verbinden zich ertoe deze niet aan derden bekend te maken.

3. Alleen het gebruik van de website voor privé-doeleinden, onderworpen aan afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, is toegestaan.

4. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de Vennootschap is strikt verboden. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens de Wet op de Intellectuele Eigendom, tenzij vooraf toestemming is verkregen.


Article 19. Verwerking van persoonsgegevens

1. De informatie die wordt verzameld via het registratieformulier, de betaling beveiligingsprocedure en de browsing cookies worden door de onderneming verwerkt voor de verwerking van de bestelling.

2. Overeenkomstig aan de Spaanse wet op de gegevensbescherming kan de klant bezwaar maken tegen deze kennisgeving: hij heeft het recht zijn gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te wissen door contact op te nemen met het bedrijf Muebles Bonitos S.L. via de contactgegevens die te vinden zijn in artikel 2. De onderneming verklaart dat zij haar rapportageverplichtingen nakomt.


Artikel 20. Geschillenregeling

1. Alle nationale of grensoverschrijdende geschillen die zouden kunnen ontstaan betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering, de onderbreking of de beëindiging van dit contract, kunnen op verzoek van de klant worden onderworpen aan een minnelijke schikking.

2. Indien binnen een maand geen minnelijke schikking is bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verweerder.

3. De onderneming behoudt zich het recht voor om strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen iedere poging tot frauduleuze aankopen of aankopen met een verboden of geblokkeerde bankkaart. In dit situatie zal geen enkele poging tot minnelijke schikking worden aanvaard.

4. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen en vrijwaart de klant niet van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.